Thuốc trừ bệnh 3 hoạt chất đặc trị khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn, vàng là chín sớm
Thuốc trừ bệnh 3 hoạt chất đặc trị khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn, vàng là chín sớm

Chúng tôi luôn cam kết thực hiện sứ mệnh kiến tạo giải pháp kinh doanh hiệu quả cho khách hàng trong lĩnh vực gia công phân bón – thuốc BVTV

50+

Đối tác cung ứng nguyên liệu
hàng đầu thế giới

100+

Doanh nghiệp hợp tác

150+

Công thức phân bón – thuốc BVTV

1000+

Nhận diện sản phẩm

Hexaconazole

Hoá chất nông nghiệp

ABAMECTIN 3.6EC

Hoá chất nông nghiệp

HEXACONAZOLE 5SC

Hoá chất nông nghiệp

THIOSULTAP-SODIUM NEREISTOXIN 95WP

Hoá chất nông nghiệp

EMAMECTIN BENZOATE 19EC

Hoá chất nông nghiệp

MANCOZEB XANH 800WP

Hoá chất nông nghiệp

KASUGAMYCIN 20SL

Hoá chất nông nghiệp

DIQUAT DIBROMIDE 200SL

Hoá chất nông nghiệp

EMAMECTIN BENZOATE 55WG

Hoá chất nông nghiệp

CHLOROTHALONIL 75WP

Hoá chất nông nghiệp

GLUFOSINATE 150SL

Hoá chất nông nghiệp

NYTENPYRAM + PYMETROZINE 80WG

Hoá chất nông nghiệp

CHLORFENAPYR + INDOXACARB 200SC

Hoá chất nông nghiệp

OXYTETRACYCLINE + STREPTOMYCIN 500WP

Hoá chất nông nghiệp

NICLOSAMIDE 700WP

Phân bón

AMINOTA – 500ml

Phân bón

Canxibor – 500ml

Phân bón

COC 98 – 150gr

Phân bón

Greenway – 500ml

Phân bón

Humic Plus – 1KG

Phân bón

Kalibor – 500ml

ĐIỀN THÔNG TIN TƯ VẤN

aba-chemical-gia-cong-phan-bon- thuoc-bvtv-tu-van