PHÂN BÓN BÓNG TRÁI BƠ

Tên sản phẩm: PHÂN BÓN BÓNG TRÁI BƠ

Dạng phân bón:

Thành phần:

Cây trồng: bơ

Giai đoạn cây trồng: kết quả

Quy cách: