Thuốc trừ sâu – Bạch Tượng 64EC – Emamectin Benzoate 60g/l + Metrine 4g/l – 450ml – ADL0090