Thuốc trừ sâu – DIFEGGO 42SC – Diafenthiuron 35% + Indoxacarb 7%

Tên sản phẩm: DIFEGGO 42SC

Dạng thuốc: Huyền phù đậm đặc (SC)

Hoạt chất: Diafenthiuron 35% + Indoxacarb 7%

Đối tượng: Sâu keo – Ngô

Quy cách: